Програма 51

ФОРМИРАНЕ НА БАЗОВИ УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – предучилищно образование, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, учители - целодневна организация, ръководители направление ИКТ, ресурсни учители, логопеди, педагогически съветници, психолози, рехабилитатори, възпитатели в общежитие

Предмет/клас (етап):

1. – 12. клас, всички предмети

Обучители:

Александрина Беровска, Валентина Кадева, Ирена Трасиева, Петинка Цанкова, Тина Велева-Иванова

Място на провеждане (присъствено):

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Присъствено обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители, които имат основни компютърни умения и имат желание да се научат да създават съвременно електронно учебно съдържание, съобразено с нормативните изисквания и стандарти. Теоретичната част (40%) е ориентирана към запознаване с основните типове съвременни електронни учебни материали и електронни учебни дейности. Практическата част обхваща 60% и е свързана с популяризиране на иновативни технологични умения и практики за създаване и използване на съвременно електронно учебно съдържание. Включва уъркшоп, в който обучаваните създават електронни ресурси и уроци по предварително изработени шаблони. Програмата цели професионално усъвършенстване на учителите и придобиване от тях на трайни компетентности за успешно прилагане на съвременните изисквания към образователния процес.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1555/14.06.2024 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

УСЛОВИЕ:

Създайте електронен образователен ресурс или сценарий за електронен образователен ресурс по избрана от Вас тема и учебен предмет, спазвайки изискванията за съвременно електронно учебно съдържание.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 05.08.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.