Очаквайте новите ни обучения след началото на учебната 2022/2023 г.

ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЯТА В ОБУЧИТЕЛЕН СЕЗОН 6

Актуални програми

Обучителен сезон 8

ПРОГРАМА 82

STREАM В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е насочена към педагогическите специалисти, работещи с деца в предучилищна възраст в детската градина и училището. В нея са включени основни теми, свързани с: възможните подходи и методи на […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 6

ПЛАНИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ УРОК ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Курсът подпомага учителите по чужд език по-добре да планират учебния процес с активното използване на съвременните обучителни платформи, като при  въвеждането на задължителния материал използват дейности и критерии, съобразени както […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 42

СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата надгражда програмата за прогимназиален етап и е предназначена за учители по история и цивилизации в първи гимназиален етап (8. – 10. клас). Теоретичната част (40%) анализира потенциала на новата […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 38

ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Теоретичната част е ориентирана към новите учебни програми на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 57

ФОРМИРАНЕ НА КУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. МЕТОДИ, ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Процесът на обучение се основава на връзката между културата и изобразителното изкуство. Една от ключовите компетентности визира „културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество“.  Приобщаването на човека към културата […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 43

ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата има за цел овладяване на иновативни стратегии и подходи в обучението по биология и здравно образование в гимназиален етап, основани на конструктивизма. Тя е в съответствие с промените в […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 71

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ ДЕЦА С ДРУГ СЕМЕЕН ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата е насочена към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна възраст с друг семеен език, различен от българския. Теоретичната част (40%) представя концептуална рамка на обучението по български език […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 86

МУЗИКАТА И СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ: ФОЛКЛОР, ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е предназначена за учители по музика. В нея са включени основни теми, свързани с: 1. Музиката в човешката култура и живота на човека: исторически, социо-културни, естетически аспекти. 2. Традиционната […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 48

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИТЕРАТУРА 8. – 10. КЛАС

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми; работи за развитие на умения за преподаване на ключовите компетентности, както и за познаване и […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 79

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е предназначена за учители от гимназиален етап, които преподават гражданско образование в 11. и 12. клас, а също и за учители по история и философия. В нея са включени […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 88

ПЪСТЪР СВЯТ – КАК ДА ПОДКРЕПЯМЕ ДЕТЕТО В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

Програмата съдейства на учителите да открият как могат да помагат на децата и учениците да изграждат споделено разбиране за себе си и другите, за многообразието в света и за начините, […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 44

ПЛАНИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ УРОК ПО ЧУЖД ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В ГИМНАЗИАЛНИЯ КУРС; „ОБЪРНАТИЯТ“ ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА (FLIPPED CLASSROOM)

Курсът, който има модулна организация, представя създаването на интерактивната система за обучение по чужд език и литература в гимназиалния етап. Предоставя възможност за изпробване на интерактивните методи при практическото разработване […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 49

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Програмата е ориентирана към учители, които ще преподават новата учебна дисциплина в начален етап „Компютърно моделиране”. Квалификационният курс е разделен на две части – теоретическа (40%) и практическа (60%). Теоретическата […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 19

МЕТОДИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в гимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана основно към усъвършенстването на педагогическата практика на учителите чрез запознаване с актуалните тенденции […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 16

УСПЕШНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• Програмата е предназначена за обучение и практикум за успешна педагогическа дейност на учителите по математика в прогимназиален етап в условията на новите учебни програми по математика. • Разработена е […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 83

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХООС В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за учители по химия и опазване на околната среда (ХООС) в първи гимназиален етап. В нея са включени основни теми, свързани с: Моделът „Обърната класна стая“ (flipped […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 11

ДЕЙНОСТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в прогимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по география и икономика в прогимназиален етап – нов […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 17

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА

Програмата предлага обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми по математика в прогимназиалния и първия гимназиален етап. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 9

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ И ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Програмата е предназначена за учители по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап. Теоретическата част 40% е ориентирана към новостите в обучението по български език. Практическата част обхваща […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 33

НАЙ-НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни […]
Виж повече »