Актуални програми

Обучителен сезон 6

Очаквайте новите ни обучения след началото на учебната 2022/2023 г.

ПРОГРАМА 15

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за учители по ИТ в прогимназиален етап. Основните теми са свързани с: 1. Новите учебни програми по ИТ за 5., 6. и 7. клас: акценти, теми, понятия, […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 21

УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ – СЪМИШЛЕНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА

Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новостите при взаимодействието между учители и родители в предучилищното образование – нов държавен образователен стандарт за предучилищно образование, нов закон за предучилищното […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 24

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО (3. – 4. КЛАС) ЗА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ (ВЪРХУ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ)

Програмата включва теоретична част, която цели да запознае учителите със същността на функционалната грамотност и международния опит в оценяването им – резултати от изследванията на PIRLS и TIMSS. Практическата част […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 33

НАЙ-НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 47

АЛТЕРНАТИВИ ПО ПЪТЯ КЪМ ГРАМОТНОСТТА

Програмата е предназначена за начални учители. Тя се реализира в две части. Теоретическата част (40%) обхваща проблематика, свързана със съвременния профил на обучението по български език в началното училище в […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 49

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Програмата е ориентирана към учители, които ще преподават новата учебна дисциплина в начален етап „Компютърно моделиране”. Квалификационният курс е разделен на две части – теоретическа (40%) и практическа (60%). Теоретическата […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 61

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Диагностиката на постиженията на учениците е неизменна част от образователния процес. Националното външно оценяване в края на 4. клас има за цел да установи нивото на постигане на изискванията за […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 69

ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ И ПОДХОДИ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ. АДАПТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Програмата включва основните моменти в изграждането на подкрепяща среда в класната стая в условията на приобщаващо образование. Разглеждат се основните групи деца и ученици със специални образователни потребности и подходящите […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 73

ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА МЕТОДИКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ВАЖНО! Предстоящото обучение е насочено към участниците в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Участието на други учители също е възможно, но имайте предвид, че няма да можем […]
Виж повече »

ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЯТА В ОБУЧИТЕЛЕН СЕЗОН 6