Обучителните ни събития включват:

  • Обучения по програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, които са одобрени от Министерството на образованието и науката – с минимална продължителност 16 академични часа;
  • Обучителни уебинари – с обичайна продължителност около 2 академични часа.

Издателска група „Просвета“ е одобрена от Министерството на образованието и науката да присъжда квалификационни кредити по програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на всяка от одобрените обучителни програми на „Просвета“ води до издаване на удостоверение със съответен брой квалификационни кредити. Програмите ни са вписани в Националния регистър на квалификациите на Република България и отговарят на всички нормативни изисквания, заложени в Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Наред с обученията с квалификационни кредити, Издателска група „Просвета“ организира и други по-кратки събития с обучителен характер – уебинари по различни теми, насочени към овладяването на съвременни и ефективни методи и подходи, чрез които се повишава интереса и мотивацията за учене на децата и учениците. Участието в тези уебинари завършва с издаването на сертификат.

В рамките на осем обучителни сезона от 2017 до 2024 г., проведохме над 1000 обучения – в класически присъствен формат и в електронна среда. Повече от 70 000 учители се включиха в нашите обучения и получиха своите удостоверения с квалификационни кредити.

1
уебинара
1
присъствени обучения
1
участници

Видове обучения

По график

Обученията се провеждат в дни, часове и форми, предварително определени от нас и оповестени на този сайт.

Индивидуално

Обученията се провеждат по заявка на детска градина или училище, като в зависимост от конкретните особености условията се уточняват във всеки отделен случай.

Мисия и цели

От 2020 г. в съответствие с нормативната уредба предлагаме и обучения, които се провеждат изцяло в електронна среда.

За контакти с нас по организационни въпроси и заявки за обучения посетете страницата ни за контакт.