Издателска група „Просвета“ е одобрена от Министерството на образованието и науката (МОН) да присъжда квалификационни кредити по програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на всяка от одобрените обучителни програми на „Просвета води до издаване на удостоверение със съответен брой квалификационни кредити. Програмите ни са вписани в Националния регистър на квалификациите на Република България и отговарят на всички нормативни изисквания, заложени в Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обучителните ни програми покриват широк спектър от теми и се радват на сериозен интерес. В рамките на седем обучителни сезона, проведени от 2017 до 2023 г., излъчихме над 400 онлайн семинара (уебинара) и проведохме над 650 присъствени обучения. Повече от 60 000 учители се включиха в нашите обучения и получиха своите удостоверения с квалификационни кредити.

1
уебинара
1
присъствени обучения
1
участници

Видове обучения

По график

Обученията се провеждат в дни, часове и форми, предварително определени от нас и оповестени на този сайт.

Индивидуално

Обученията се провеждат по заявка на детска градина или училище, като в зависимост от конкретните особености условията се уточняват във всеки отделен случай.

Мисия и цели

От 2020 г. в съответствие с нормативната уредба предлагаме и обучения, които се провеждат изцяло в електронна среда.

За контакти с нас по организационни въпроси и заявки за обучения посетете страницата ни за контакт.