Пълен списък на всички обучителни програми

Всички обучения

ПРОГРАМА 1

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1. – 4. КЛАС

Квалификационният курс включва обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми по български език и литература в 1. – 4. клас. Акцентът се поставя върху […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 2

ОВЛАДЯВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ В ТОЗИ ПРОЦЕС

Програмата е насочена към усъвършенстване на уменията на началния учител за провеждане на успешно обучение на учениците с цел овладяване на ключови математически компетентности, свързани с изчислителните умения, с работата […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 3
ПРОГРАМА 4

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за начални учители, които биха искали да овладеят конкретни методически подходи за работа с учениците от начален етап в областта на гражданското образование. Програмата е подходяща също […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 5

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за учители по технологии и предприемачество в началното училище, както и за учители, които ще преподават в 5. – 7. клас. Теоретическата част (40%) е ориентирана към […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 6

ПЛАНИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ УРОК ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Курсът подпомага учителите по чужд език по-добре да планират учебния процес с активното използване на съвременните обучителни платформи, като при  въвеждането на задължителния материал използват дейности и критерии, съобразени както […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 7

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В УРОКА ПО МУЗИКА – ФАКТОР ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Програмата е предназначена за учители по музика в 1. – 4. и 5. – 7. клас. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по музика – новия стандарт […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 8

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. НОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА – МЕТОДИ И ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Програмата е предназначена за учители по изобразително изкуство в начален и прогимназиален етап. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по изобразително изкуство – нов стандарт за учебно […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 9

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ И ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Програмата е предназначена за учители по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап. Теоретическата част 40% е ориентирана към новостите в обучението по български език. Практическата част обхваща […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 10

ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В 5. И 6. КЛАС СПОРЕД НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И СЪВРЕМЕННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДИ

Програмата е предназначена за учители, преподаващи учебния предмет човекът и природата в 5. и 6. клас – за придобиване на знания и умения и формиране на компетентности за използване на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 11

ДЕЙНОСТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в прогимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по география и икономика в прогимназиален етап – нов […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 12

ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в прогимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по география и икономика в прогимназиален етап – нов […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 13

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИТЕРАТУРА

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми; работи за развиване на умения за преподаване на ключовите компетентности, както и за познаване и […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 14

УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 5. КЛАС

Програмата е предназначена за учители по информационни технологии в 5. клас. В програмата са включени основни теми, свързани с: 1. Акценти и промени в новата учебна програма по ИТ за […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 15

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за учители по ИТ в прогимназиален етап. Основните теми са свързани с: 1. Новите учебни програми по ИТ за 5., 6. и 7. клас: акценти, теми, понятия, […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 16

УСПЕШНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• Програмата е предназначена за обучение и практикум за успешна педагогическа дейност на учителите по математика в прогимназиален етап в условията на новите учебни програми по математика. • Разработена е […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 17

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА

Програмата предлага обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми по математика в прогимназиалния и първия гимназиален етап. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 18

НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И КОНТРОЛЪТ И ОЦЕНЯВАНЕТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана основно към актуалността на проблематиката за важното значение и постоянното прилагане […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 19

МЕТОДИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в гимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана основно към усъвършенстването на педагогическата практика на учителите чрез запознаване с актуалните тенденции […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 20

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В СВЕТЛИНАТА НА НОВОСТИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новостите при осъществяване на педагогическото взаимодействие и организацията на дейностите в предучилищното образование – нов държавен образователен стандарт за предучилищно образование, наредба […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 21

УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ – СЪМИШЛЕНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА

Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новостите при взаимодействието между учители и родители в предучилищното образование – нов държавен образователен стандарт за предучилищно образование, нов закон за предучилищното […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 22

ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Програмата предвижда лекционен курс и практикум, ориентирани към успешна педагогическа дейност в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас. Лекционният курс е насочен към разкриване на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 23

СПЕЦИФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, РЕФОРМИРАЩИ ОБРАЗОВАНИЕТО

Обучителната програма представя основните понятия, на които се базират учебните програми: математическата грамотност и ключовите компетентности. Акцентът е върху новостите на учебните програми по математика за общообразователна подготовка и реализацията […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 24

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 3. – 4. КЛАС ЗА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪРХУ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Програмата включва теоретична част, която цели да запознае учителите със същността на функционалната грамотност и международния опит в оценяването им – резултати от изследванията на PIRLS и TIMSS. Практическата част […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 25

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 3. – 4. КЛАС ЧРЕЗ ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ВЪРХУ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и съотнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Акцентира се върху оценяването на степента на формиране на умения на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 26

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 3. – 4. КЛАС ЗА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪРХУ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Програмата цели да запознае учителите със същността на функционалната грамотност и международния опит в оценяването й чрез резултати от изследванията на PIRLS и TIMSS като се акцентира върху оценяването на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 27

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 3. – 4. КЛАС ЧРЕЗ ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ВЪРХУ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и отнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Акцентира се върху оценяването на степента на формиране на умения на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 28

НАЧАЛНИЯТ УЧИТЕЛ КАТО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕАЛНОСТИ

Програмата е предназначена за начални учители, зам.-директори и директори, както и за всички, които проявяват професионален интерес към ролята и функциите на класния ръководител в съвременното училище. Теоретичната част (40%) […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 29

УЧИТЕЛСКОТО ПОРТФОЛИО – ФИЛОСОФИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ

Обучителната програма дава възможност на участниците да се запознаят с възможностите на образователното портфолио като инструмент за доказване на личностно развитие на притежателя си. Основните компоненти на програмата са: анализиране, […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 30

ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗАД ГРАНИЦА

Теоретичните основи на програмата са свързани с особеностите при овладяването на българския език в условията на доминиращ официален език на съответната държава. Разкрива се същността на билингвизма, определят се неговите […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 31

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ, ВИДОВЕ И ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата позволява да се работи върху приемствеността между обучението по български език в 5. клас и в началния етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по български […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 32

ИЗКУСТВОТО ДА ОБЩУВАМЕ – РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСКА КОМПЕТЕНТНОСТ

Теоретичната част (50%) запознава с основните постановки в областта на междуличностното общуване, емоционалната и социалната компетентност в областта на междуличностните отношения. Практическата част (50%) включва тренинг, чрез който обучаваните учители […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 33

НАЙ-НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 34

СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Теоретичната част (40%) цели да запознае учителите с новата законова и подзаконова уредба и с възможностите, които тя предоставя за планиране и осъществяване на съвременни стратегии и методи за активно […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 35

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. – 7. КЛАС ЧРЕЗ ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАЖНЕНИЯ

Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и отнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за определяне на степента […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 36

ОЦЕНЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. – 7. КЛАС ЧРЕЗ ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАЖНЕНИЯ

Програмата проследява основни очаквани резултати, заложени в новите учебни програми, и отнасянето им към конкретни ключови компетентности и дейности. Акцентира се върху оценяването на степента на формиране на умения на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 37

РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Теоретичната част е ориентирана към промяната в новите учебни програми на ниво съдържание, технологични средства, чрез които може да се улесни усвояването му, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 38

ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Теоретичната част е ориентирана към новите учебни програми на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 39

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ УЧЕНЕ И ПРЕПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАТИКА

Теоретичната част е ориентирана към новата учебна програма на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 40

СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата надгражда учебното съдържание по човекът и природата и по биология и здравно образование, като включва теми, които са от първостепенна важност за младите хора. Теоретичната част (50%) разширява познанията […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 41

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПРОФИЛ НА УЧИТЕЛИТЕ НАСТАВНИЦИ С ОГЛЕД НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПО РУСКИ ЕЗИК

Програмата отчита новите промени в нормативната уредба и се базира на основни положения в Наредба 12. Включва теоретична и практическа подготовка, включително тренинги на учители, директори и зам.-директори, участващи в […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 42

СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата надгражда програмата за прогимназиален етап и е предназначена за учители по история и цивилизации в първи гимназиален етап (8. – 10. клас). Теоретичната част (40%) анализира потенциала на новата […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 43

ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата има за цел овладяване на иновативни стратегии и подходи в обучението по биология и здравно образование в гимназиален етап, основани на конструктивизма. Тя е в съответствие с промените в […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 44

ПЛАНИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ УРОК ПО ЧУЖД ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В ГИМНАЗИАЛНИЯ КУРС; „ОБЪРНАТИЯТ“ ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА (FLIPPED CLASSROOM)

Курсът, който има модулна организация, представя създаването на интерактивната система за обучение по чужд език и литература в гимназиалния етап. Предоставя възможност за изпробване на интерактивните методи при практическото разработване […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 45

РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ ЗАНИМАНИЯ, МЕТОДИ ОТ НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Обществените и граждански компетентности придобиват все по-голямо значение в 21. век. Програмата има за цел да подпомогне учители и педагогически съветници да организират занимания с ученици с цел подобряване на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 46

УЧИЛИЩЕ НА 21. ВЕК ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Чрез програмата ще се повиши информираността и ще се насърчат участниците да кандидатстват с проекти по двете ключови дейности на Еразъм+, които са особено подходящи за детските градини и училищата, […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 47

АЛТЕРНАТИВИ ПО ПЪТЯ КЪМ ГРАМОТНОСТТА

Програмата е предназначена за начални учители. Тя се реализира в две части. Теоретическата част (40%) обхваща проблематика, свързана със съвременния профил на обучението по български език в началното училище в […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 48

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИТЕРАТУРА 8. – 10. КЛАС

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми; работи за развитие на умения за преподаване на ключовите компетентности, както и за познаване и […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 49

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Програмата е ориентирана към учители, които ще преподават новата учебна дисциплина в начален етап „Компютърно моделиране”. Квалификационният курс е разделен на две части – теоретическа (40%) и практическа (60%). Теоретическата […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 50

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3. И 4. КЛАС

Програмата е предназначена за учители по компютърно моделиране в 3. и 4. клас. В програмата са включени основни теми, свързани с: 1) акценти и предизвикателства в учебните програми по компютърно […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 51

ФОРМИРАНЕ НА БАЗОВИ УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 52

РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 53

МОЯТА БЪЛГАРИЯ – НОВ ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ТЕМИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ В ДУХ НА РОДОЛЮБИЕ ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО МИСЛЕНЕ И РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИ УМЕНИЯ

Програмата е предназначена за учители, преподаващи теми по история на България във всички образователни етапи. Тя ще им предложи инструмент (учебното помагало „Моята България“), който да ползват успешно в работата […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 54

ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ (1. – 4. КЛАС)

Портфолиото е съвременна форма на оценяване. Включването на ученическото портфолио в учебно-възпитателната работа помага за мотивацията на ученика, поощрява активността му, разширява възможностите за обучение и самообучение, формира умения за […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 55

ПОРТФОЛИО НА ДЕТЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към педагогическите специалисти, работещи с деца в предучилищна възраст в детската градина и училището. Теоретичната част (40%) е ориентирана към използването на специфичната информационна технология (детско портфолио) […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 56

ФОРМИРАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КУЛТУРА У УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕТО НА УМЕНИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ТВОРБА

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност, свързана с прилагането на конкретен алгоритъм за анализ на художествена творба в условията на действащите учебни програми. Насочена е и към […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 57

ФОРМИРАНЕ НА КУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. МЕТОДИ, ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Процесът на обучение се основава на връзката между културата и изобразителното изкуство. Една от ключовите компетентности визира „културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество“.  Приобщаването на човека към културата […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 58

ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УРОКА ПО РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ (1. – 4 КЛАС)

Програмата е насочена към богослови  и начални учители, които притежават правоспособност да преподават религия – християнство – православие в началния етап на основната образователна степен.  Поставен е акцент върху практическата […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 59

БИЛИНГВИ И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Приобщаващото образование е част от философията на новата образователна парадигма. Представлява „процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 60

РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ ЗАНИМАНИЯ, МЕТОДИ ОТ НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Обществените и гражданските компетентности придобиват все по-голямо значение в 21. век. Програмата има за цел да подпомогне учители и педагогически съветници да организират занимания с ученици от прогимназиален етап с […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 61

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Диагностиката на постиженията на учениците е неизменна част от образователния процес. Националното външно оценяване в края на 4. клас има за цел да установи нивото на постигане на изискванията за […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 62

УСПЕШНАТА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА В 7. И В 10. КЛАС

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност, свързана с формирането на успешно тестово поведение у учениците, на които предстои Национално външно оценяване по български език и литература/по математика. […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 63

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО – ИНСПЕКТИРАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ

Със ЗПУО се регламентира въвеждането на нови за българската образователна система инструменти за подобряване на качеството на образованието – управление на качеството, самооценяване и инспектиране на детските градини и училища. […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 64

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО – ИНСПЕКТИРАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ

Със ЗПУО се регламентира въвеждането на нови за българската образователна система инструменти за подобряване на качеството на образованието – управление на качеството, самооценяване и инспектиране на детските градини и училища. […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 65

АТЕСТИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КОНТЕКСТА НА САМООЦЕНЯВАНЕТО И ИНСПЕКТИРАНЕТО

Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 66

АТЕСТИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КОНТЕКСТА НА САМООЦЕНЯВАНЕТО И ИНСПЕКТИРАНЕТО

Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 67

НАЙ-НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 68

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННО ИНТЕРАКТИВНО ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 69

ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ И ПОДХОДИ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ. АДАПТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Програмата включва основните моменти в изграждането на подкрепяща среда в класната стая в условията на приобщаващо образование. Разглеждат се основните групи деца и ученици със специални образователни потребности и подходящите […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 70

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ С 5 – 7-ГОДИШНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата е насочена към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна възраст. В теоретичната част (30%) се дава базисна информация за същността на социално-психологическия тренинг и принципите на неговата организация […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 71

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ ДЕЦА С ДРУГ СЕМЕЕН ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата е насочена към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна възраст с друг семеен език, различен от българския. Теоретичната част (40%) представя концептуална рамка на обучението по български език […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 72

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД И ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП ОТ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучението е разработено в 16 часа – 8 присъствени/синхронно обучение в електронна среда, които може да бъдат разпределени в 2 последователни дни (по 4 часа) и 8 дистанционни със задание, […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 73

ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА МЕТОДИКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Програмата е насочена към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна възраст с друг семеен език, различен от българския. Теоретичната част (40%) представя концептуална рамка на обучението по български език […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 74

„ДУМИ ОТ ДУМИ БЕЗ ДУМИ ЗА ДУМИ“ – ИГРОВИ ПОДХОДИ ПРИ РАБОТА С ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ ЗА УЧЕНИЦИ

Програмата е насочена към преподаватели по литература и представя подходи, базирани на различни видове актьорски тренинг, игрови практики и работа с текст за артисти, адаптирани за работа с ученици в […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 75

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за учители по компютърно моделиране и ИТ. В нея са включени основни теми свързани с: 1. Акценти и предизвикателства в учебните програми по компютърно моделиране и ИТ […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 76

РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата представя новите изисквания на учебните програми по Компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ) за 5. – 7. клас, и как те кореспондират с Европейската референтна рамка на дигиталните компетентности. […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 77
ПРОГРАМА 78

ЕКИПНАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ОБЩУВАНЕ И ТВОРЧЕСТВО

Съвременният учебно-възпитателен процес по изобразително изкуство се осъществява по установени в практиката форми на работа. Чрез тях се възприемат и отразяват целенасочено, в зависимост от целите, различни аспекти от действителността […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 79

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е предназначена за учители от гимназиален етап, които преподават гражданско образование в 11. и 12. клас, а също и за учители по история и философия. В нея са включени […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 80

STREАM УРОКЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ (2 КРЕДИТА)

Програмата е предназначена за учители по човекът и природата, физика, химия, биология, математика, ИТ, изкуство, български език и литература, география, история. В нея са включени основни теми, свързани с: възможните […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 81

STREАM УРОКЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ (3 кредита)

Програмата е предназначена за учители по човекът и природата, физика, химия, биология, математика, ИТ, изкуство, български език и литература, география, история. В нея са включени основни теми, свързани с: възможните […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 82

STREАM В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е насочена към педагогическите специалисти, работещи с деца в предучилищна възраст в детската градина и училището. В нея са включени основни теми, свързани с: възможните подходи и методи на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 83

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХООС В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за учители по химия и опазване на околната среда (ХООС) в първи гимназиален етап. В нея са включени основни теми, свързани с: Моделът „Обърната класна стая“ (flipped […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 84

ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ

Програмата ще се реализира в две части – теоретична и практическа. В тях ще се акцентира последователно върху следните теми: МОДУЛ I  –  ВЪВЕДЕНИЕ В ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“                            8 часа […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 85

СПЕЦИФИКИ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА?

Програмата представя иновативни подходи в обучението по биология и здравно образование в гимназиален етап. Целта ѝ е да усъвършенства педагогическите умения на учителите, свързани с преподаването на темите: равнища на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 86

МУЗИКАТА И СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ: ФОЛКЛОР, ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е предназначена за учители по музика. В нея са включени основни теми, свързани с: 1. Музиката в човешката култура и живота на човека: исторически, социо-културни, естетически аспекти. 2. Традиционната […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 87

ПРЕПОДАВАНЕ НА ФИЛОСОФИЯ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Програмата е предназначена за учители по философия и гражданско образование. В нея са включени основни теми, свързани с: 1. Интерактивност в образованието 2. Понятие за компетентност. Компетентностни модели, релевантни на […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 88

ПЪСТЪР СВЯТ – КАК ДА ПОДКРЕПЯМЕ ДЕТЕТО В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

Програмата съдейства на учителите да открият как могат да помагат на децата и учениците да изграждат споделено разбиране за себе си и другите, за многообразието в света и за начините, […]

Виж повече »
ПРОГРАМА 89

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е насочена към педагогическите специалисти, работещи с деца в предучилищна възраст в детската градина и училището. В нея са включени основни теми, свързани с ефективни подходи и интерактивни методи […]

Виж повече »