Програма 63

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО – ИНСПЕКТИРАНЕ И САМООЦЕНЯВАНЕ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители от всички училищни етапи

Предмет/клас (етап):

всички училищни етапи

Обучители:

Александрина Беровска, Валентина Кадева, Дора Маринкева, Ирена Трасиева, Нели Попова, Тина Велева-Иванова

Място на провеждане (присъствено):

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Присъствено обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Със ЗПУО се регламентира въвеждането на нови за българската образователна система инструменти за подобряване на качеството на образованието – управление на качеството, самооценяване и инспектиране на детските градини и училища.
Управлението на качеството в институциите е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата.
Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии.
Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование.
Програмата е насочена към учители, заместник-директори и директори на детски градини и училища. Акцентира се върху следните теми:
• същност и цели на инспектирането, самооценяването и управление на качеството;
• организация на процедурата на инспектирането;
• области, критерии, индикатори и подиндикатори за инспектиране на детската градина и училището.

Със ЗПУО се регламентира въвеждането на нови за българската образователна система инструменти за подобряване на качеството на образованието – управление на качеството, самооценяване и инспектиране на детските градини и училища.
Управлението на качеството в институциите е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата.
Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии.
Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование.
Програмата е насочена към учители, заместник-директори и директори на детски градини и училища. Акцентира се върху следните теми:
• същност и цели на инспектирането, самооценяването и управление на качеството;
• организация на процедурата на инспектирането;
• области, критерии, индикатори и подиндикатори за инспектиране на детската градина и училището.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Изготвяне на план на урок с определени постижими цели и очаквани реалистични резултати:

  • Приложете компетентностния подход в светлината на новата роля на учителя.:
  • Планирането да се реализира в контекста на критерия ”Прилагане на компетентностния подход в процеса на обучението” и индикаторите към него от област на инспектиране „Образователен процес“.
Играта да е по избрана от Вас тема и в предпочитан от Вас шаблон. В полето под Вашата игра има линк към нея. Копирайте този линк и го изпратете на имейла на програмата.
  • Критерии за изпълнение:
Тема по избор. Определени ясни и постижими цели и резултати, нсочени към умения. Отчитане на предварителните знания и умения на отделни групи и на класа като цяло. Планът следва да е съобразен с възможностите и интересите на учениците. *Независимо от формата планирането да води до резултатите, определени в учебната програма..

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 31.05.2023 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.