Програма 47

АЛТЕРНАТИВИ ПО ПЪТЯ КЪМ ГРАМОТНОСТТА

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

1. - 4. клас, български език и литература

Обучители:

проф. д-р Румяна Танкова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за начални учители. Тя се реализира в две части. Теоретическата част (40%) обхваща проблематика, свързана със съвременния профил на обучението по български език в началното училище в контекста на позитивното образование. Представят се различни чуждестранни системи на ограмотяване, алтернативни на използвания в българското училище звуково аналитико-синтетичен метод на ограмотяване. Очертават се и параметрите на дидактическа технология за включване на дигитални средства за обучение, подпомагащи овладяването на четенето и писането с оглед на интересите и потребностите на съвременното дете. Практическата част обхваща 60% и осигурява усвояването на многообразие от стратегии за усъвършенстване на четивната техника на учениците и за овладяване на умения за писмено изразяване за целите на речевата комуникация. Чрез тренинги и екипна работа обучаваните учители създават ресурси за всекидневната си работа, електронни продукти за мултимедийно обучение по български език и литература и инструментариум за диагностика на ученическите постижения с оглед на очакваните резултати в новите учебни програми.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.