Програма 59

БИЛИНГВИ И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

начален етап

Обучители:

Валентина Кадева, Дияна Димитрова, Красимира Брайкова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Приобщаващото образование е част от философията на новата образователна парадигма. Представлява „процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването, и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на общността“ (Чл.3, ал.1, Наредба за приобщаващо образование от 27.10.2017). В този смисъл приобщаващото образование трябва да удовлетворява нуждите на всяко дете независимо от трудностите, които възпрепятстват ученето, включително езикови бариери. Такива бариери в училище най-често срещат ученици от различни етнически общности, чийто майчин език е различен от българския, които се определят като билингви. За приобщаването на билингвите към образователната среда е необходимо осигуряване на възможности, които учителите да използват за развиване на комуникативната компетентност. Програмата е насочена предимно към началните учители. Реализира се в две части: теоретическа и практическа. В тях ще се акцентира последователно върху следните теми:
• Педагогически взаимодействия в условия на билингвизъм и приобщаване на ученици билингви;
• Иновативни методи, средства и форми за организиране на приобщаващо образование в начален училищен етап;
• Приобщаваща класна стая;
• Профил на приобщаващия учител – компетентностни измерения.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.