Програма 69

ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ И ПОДХОДИ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ. АДАПТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, ресурсни учители, логопеди, педагогически съветници, психолози, рехабилитатори

Предмет/клас (етап):

всички училищни етапи

Обучители:

Калина Вълова, Калоян Дамянов

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата включва основните моменти в изграждането на подкрепяща среда в класната стая в условията на приобщаващо образование. Разглеждат се основните групи деца и ученици със специални образователни потребности и подходящите за тях обучителни стратегии в рамките на допълнителната подкрепа за личностно развитие. Включени са и някои модели на съвместно преподаване и различни подходи за адаптиране на учебното съдържание и поведенчески стратегии в общообразователната класна стая. Разглеждат се възможности за осигуряване на подход, центриран върху индивидуалните потребности на децата и учениците и изграждането на няколко скорости на преподаване според стиловете на учене.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.