Програма 78

ЕКИПНАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ОБЩУВАНЕ И ТВОРЧЕСТВО

Програмата е насочена към:

учители, зам.-директори, педагогически съветници, психолози

Предмет/клас (етап):

1. – 10. клас

Обучители:

Десислава Кралева

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Съвременният учебно-възпитателен процес по изобразително изкуство се осъществява по установени в практиката форми на работа. Чрез тях се възприемат и отразяват целенасочено, в зависимост от целите, различни аспекти от действителността чрез изобразителна дейност. Включването в учебно-възпитателната работа на задачи за работа в екип, развива социалните и културните компетентности на ученика, поощрява творческата му активност. Практическата работа в екип разширява възможностите за обучение, формират се умения за учене, за планиране на собствената дейност и развива мотивацията за творчество. Създаването на естетическо и емоционално отношение към света на основата на визуални художествени образи е педагогически инструмент, които спомага за създаването на по-устойчиви способности за комуникация и личностно развитие.
Програмата ще се реализира в две части – теоретична и практическа. В двете части ще се акцентира последователно върху следните теми:
• Същност и значение на обучението по изобразително изкуство 1. – 10. клас;
• Видове изобразителни задачи и модели за групова работа;
• Представяне на разработки за практически задачи към учебното съдържание по изобразително изкуство 1. – 10. клас.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-233/01.02.2023 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.