Програма 12

ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

география и икономика, прогимназиален етап

Обучители:

доц. д-р Петя Събева, проф. д.н. Стела Дерменджиева

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в прогимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по география и икономика в прогимназиален етап – нов стандарт за учебно съдържание, нови учебни програми, нова наредба за оценяване, нови стратегии, пряко свързани с преподавателската дейност на учителя. Акцентът е върху прилагането на електронните ресурси в съответствие с концепцията за изграждане на качествено нова образователна среда, която учи учениците да търсят и гъвкаво да намират информация, да я анализират и използват в учебния процес.

Практическата част обхваща 60% от обучението и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата и административната компетентност на учителя по география и икономика за внедряване на електронните образователни ресурси във всеки от сегментите на дидактическата реалност (усвояване на ново учебно съдържание, формиране на умения и компетентности, самоподготовка, контрол и самоконтрол). Реализира се чрез онлайн семинар, по време на който обучаваните учители създават дидактически ресурси в онлайн и офлайн формат, които да включат както в учебно-преподавателската си дейност, така и в професионалното си портфолио; намират функционално решение на въпроси, свързани с нови образователни практики, които варират в зависимост от поставените цели, спецификата на микроучилищната среда, административната подкрепа и предпочитания от учителя стил на обучение.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.