Програма 5

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители 1. – 7. клас

Предмет/клас (етап):

1. - 7. клас, технологии и предприемачество

Обучители:

проф. дпн Георги Иванов

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по технологии и предприемачество в началното училище, както и за учители, които ще преподават в 5. – 7. клас. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по технологии и предприемачество – нов стандарт за учебно съдържание, нови учебни програми, нова наредба за оценяване, нови стратегии, пряко свързани с работата на учителя.

Практическата част обхваща 60% и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя по технологии и предприемачество. Практическата част включва тренинг, чрез който обучаваните учители създават ресурси, необходими за всекидневната работа, и продукти, които да представят в професионалното си портфолио; намират функционално решение на въпроси от обучението по технологии и предприемачество, свързани с подготовка, изнасяне на уроци, рефлексия върху тях и с оценяване на учебните резултати на учениците. Програмата цели да се работи върху приемствеността между обучението по този учебен предмет в началното училище и следващите класове.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.