Програма 1

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1. – 4. КЛАС

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

1. - 4. клас, български език и литература

Обучители:

проф. д-р Румяна Танкова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Квалификационният курс включва обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми по български език и литература в 1. – 4. клас. Акцентът се поставя върху новостите в учебните програми и произтичащите от тях промени в съдържанието и организацията на обучението по този учебен предмет. Лекционният курс от осем академични часа, свързан със запознаването с теоретичните основи на овладяването на четенето и писането в началния етап на основно образование, се допълва с още 8 часа практикум за формиране на умения за успешна педагогическа дейност.

В квалификационния курс са включени теми, които са актуално значими за овладяването на комуникативни умения за общуване чрез книжовен български език в устна и в писмена форма. Съществено място е отделено на процесите на ограмотяването в контекста на възможните алтернативи по пътя към грамотността. Широко застъпена е и проблематиката за усъвършенстване на четивната техника; за стимулиране на читателската самостоятелност и активност на учениците; за развитие на езиковите компетентности за целите на комуникацията; за усвояване на умения да се създава текст чрез преразказване и съчиняване.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1360/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.