Програма 79

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап

Обучители:

проф. д-р Христо Тодоров

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители от гимназиален етап, които преподават гражданско образование в 11. и 12. клас, а също и за учители по история и философия. В нея са включени основни теми, свързани с:

 • изясняване на основните функции на държавата като правно-политическо явление;
 • изясняване спецификата на народния суверенитет и особеностите на либерално-демократичната държава;
 • изясняване същината на гражданското общество, демократичното гражданство и гражданското участие;
 • практическите възможности за активно гражданско участие в живота на училището и обществото;
 • връзка между икономическа активност, общо благосъстояние, социална политика и устойчивост;
 • отношение между глобални предизвикателства и устойчиво развитие;
 • практически идеи за насърчаване на гражданската активност за защита на правата на гражданите и отговор на глобалните предизвикателства.

Обучението ще се реализира в частично-присъствена форма – 8 часа присъствени в електронна среда и 8 часа неприсъствени под формата на разработване на задания.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1420/06.07.2023

задачи за изпълнение

  Задача 1   На 22 септември 1908 г. във Велико Търново тържествено е провъзгласена независимостта на България. Така България става суверенна държава. Моля, след като направите необходимите справки, да отговорите на следните два въпроса:
 1. Какви са били ограниченията на суверенитета на Княжество България преди 22 септември 1908 г.?
 2. Какви са най-важните последици от провъзгласяването на суверенитета на България на тази дата?
  Задача 2 Съветът за електронни медии (СЕМ) е независим специализиран орган, който регулира медийните услуги и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове съгласно Закона за радио и телевизия. СЕМ защитава свободата на словото, медийния плурализъм и културното и езиковото многообразие. Членовете на СЕМ са петима. Трима от тях се избират от Народното събрание, а двама се назначават от президента с мандат от шест години. През юни миналата година действащата председателка на СЕМ Соня Момчилова във връзка с конфликтен медиен казус заяви публично, че „лъжата също има право на живот“. Това нейно изказване предизвика множество често диаметрално противоположни реакции. Моля, отговорете аргументирано на следните три въпроса във връзка с изказването на Соня Момчилова:
 1. Как разбирате и как оценявате твърдението на г-жа Момчилова?
 2. Как може да се противодейства на публично изречените и разпространени чрез медиите лъжи?
 3. Ако зависеше само от Вас, бихте ли въвели със закон административни или наказателни мерки за забрана на публичното изричане и разпространение на лъжи?

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 02.05.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
 • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
 • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
 • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
 • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.