Програма 43

ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

биология и здравно образование, гимназиален етап

Обучители:

д-р Златка Ваклева, доц. д-р Маргарита Панайотова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата има за цел овладяване на иновативни стратегии и подходи в обучението по биология и здравно образование в гимназиален етап, основани на конструктивизма. Тя е в съответствие с промените в учебните програми и необходимостта от развитие на ключови компетентности у учениците с акцент върху опазване на здравето и околната среда и устойчиво развитие.

Теоретичната част (40%) е ориентирана към усъвършенстването на педагогическата практика на учителите чрез запознаване с актуалните тенденции в методическите изисквания за преподаване на учебното съдържание, дидактическите средства и методите на обучение по биология и здравно образование.

Практическата част (60%), която включва и тренинг, е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя по биология и здравно образование – за внедряване на електронните образователни ресурси по предмета; за създаване на дидактически ресурси в онлайн и офлайн формат, които да включат както в учебно-преподавателска си дейност, така и в професионалното си портфолио; за намиране на функционално решение на въпроси, свързани с нови образователни практики, които варират в зависимост от поставените цели, спецификата на микроучилищната среда, административната подкрепа и предпочитания от учителя стил на обучение.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: