Програма 9

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ, МЕТОДИ И ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

български език, прогимназиален етап

Обучители:

Весела Михайлова

Гост-лектори:

Любов Шишкова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по български език и литература в прогимназиален етап.

Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по български език – нов стандарт за учебно съдържание, нови учебни програми, нова наредба за оценяване, нови стратегии, пряко свързани с работата на учителя (стратегия за насърчаване на грамотността).

Практическата част обхваща 60% и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя българист. Практическата част включва тренинг, чрез който обучаваните учители създават ресурси, нужни за всекидневната работа, и продукти, които да представят в професионалното си портфолио; намират функционално решение на въпроси от обучението по български език в прогимназиален етап, свързани с подготовка, изнасяне на уроци, рефлексия върху тях, и с оценяване на учебните резултати на учениците. Програмата цели да се работи върху приемствеността между обучението по български език в пети клас и в началния етап.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

ЗАДАЧА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Напишете алгоритъма, чрез който учите учениците да правят синтактичен / морфемен (по избор) анализ.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 11.03.2023 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: