Програма 3

ИНТЕРАКТИВНИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО РОДИНОЗНАНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

начален етап

Обучители:

доц. д-р Силвия Цветанска, проф. д-р Емилия Василева

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за начални учители и има за цел овладяване на интерактивни стратегии на обучение в часовете по родинознание в 1. и 2. клас – в съответствие с промените в учебната програма и необходимостта от развитие на ключови компетентности у учениците.
Съдържанието на обучението е насочено към запознаване с интерактивни методи, ориентирани към формиране на понятия за природата и обществената среда и формиране на интелектуални метаумения (преразказване на научнопопулярен текст, умение за осъществяване на наблюдение; умение за осъществяване на целенасочена мисловна дейност).
По практически начин участниците ще упражняват приложението на интерактивни методи за нуждите на обучението по родинознание, като казуси, ролеви игри, проектно базирано обучение, драма, проективни методики и др. Ще бъдат дискутирани конкретни подходи за активно включване на учениците в учебния процес и за осъществяване на учене чрез преживяване и учене чрез правене (учене от опита).

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-5892/14.12.2022 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.