Програма 72

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД И ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП ОТ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

1. - 4. клас, всички предмети

Обучители:

Деяна Милушева, Ивета Мехмедали, Мариела Миланова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Обучението е разработено в 16 часа – 8 присъствени/синхронно обучение в електронна среда, които може да бъдат разпределени в 2 последователни дни (по 4 часа) и 8 дистанционни със задание, което да бъде изпълнено след обучението в рамките на 2 седмици.
Присъствената част включва теоретична част, споделяне на опит и практическа част с работа по групи.
Обучението предлага решение чрез интердисциплинарни връзки, обединени в шест глобални теми.
Обръщането на традиционния модел на преподаване към преподаване чрез метода на проблемно-базираното обучение е изключително трудно за учителите. Това е метод, чрез който се решава зададен проблем и се търси решение в рамките на разработена интегративна програма. Учебната година, разделена на 36 учебни седмици, се разпределя в шест глобални теми с петседмична продължителност. Проблемно-базираното обучение включва множество иновативни практики – обърната класна стая, проектна дейност, екипна работа, практическа дейност (учене чрез правене), експериментиране – развиващи ключовите компетентности на учениците.
По този начин се развиват важни житейски компетентности – работа в екип/коопериране; обмен на информация; активно слушане; водене на записки/мисловни карти; самоуправление и развиване на вътрешна мотивация; презентиране и защита на лично мнение; дебатиране; решаване на проблемни ситуации; проучване.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-238/25.01.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.