Програма 4

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители – начален етап, педагогически съветници, психолози

Предмет/клас (етап):

1. - 4. клас, гражданско образование

Обучители:

доц. д-р Радка Василева, доц. д-р Силвия Цветанска

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за начални учители, които биха искали да овладеят конкретни методически подходи за работа с учениците от начален етап в областта на гражданското образование.

Програмата е подходяща също и за педагогически съветници и психолози в училище в подкрепа на техните усилия по кариерно ориентиране на учениците или организирането на извънкласни дейности, клубове и други форми за развитие на ключови компетенции и личностно развитие на учениците. Разглеждат се възможностите за изграждане на гражданско съзнание и поведение у учениците от 1. – 4.клас чрез използването на иновативни подходи за активно учене. Участниците се запознават с оригинални авторски разработки на уроци и теми от областта на гражданското образование, които биха могли да се използват в часа на класа, интегрирано в часовете по околен свят, човекът и обществото, както и в целодневната организация на обучението.

Обучението протича в тренинг група, като се използват интерактивни методи, видеоматериали, анимация и драма. На участниците се предоставят методически разработки на уроци, включени в специално направено за целта учебно помагало – „Да бъдеш гражданин“. Стимулира се ученето чрез действие и овладяването на умения, основани на интензивно емоционално преживяване и извличане от опита с ориентация към промяна на поведението.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1381/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.