Програма 86

МУЗИКАТА И СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ: ФОЛКЛОР, ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е насочена към:

учители по музика

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап

Обучители:

Венцислав Димов

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по музика. В нея са включени основни теми, свързани с:

1. Музиката в човешката култура и живота на човека: исторически, социо-културни, естетически аспекти.

2. Традиционната (фолклорната) музика в съвременния свят: традиции и трансформации, модернизация и глобализация. Магията на българския фолклор.

3. Популярната музика по света: исторически процеси, стилове и жанрове, фигури в популярната музика като изкуство и културна индустрия, медии и потребление.

4. Популярната музика в България: исторически щрихи и емблематични фигури. Музикалните избори на „новите млади“: личностни, групови/общностни и обществени рамки; образователни, културни, развлекателни, възпитателни измерения.

5. Насоки за креативните прочити и употреби на учебните материали (учебници, книги за учителя, аудиоприложения, онлайн ресурси).

6. Възможни подходи и методи на работа: прилагането на изследователски подход на преподаване и реализиране на проектно-базирано обучение и концептуално учене;

7. Върху креативната употреба на библиографски, аудиовизуални и онлайн ресурси в училище за развиване на знания и изследователски умения у учениците;

8. Обратната връзка: как и на какво могат да ни научат учениците в процеса на преподаване на предмета „Музика“ и в контекста на учебните програми за 8., 9. и 10. клас?

9. Приложни аспекти на обучението по музика: общообразователен потенциал в междупредметни връзки. Практически идеи и насоки за подготовката, организирането и провеждането на уроци, училищни проекти и извънкласни активности. Връзка между преподаваните съдържания и реалния свят.

Обучението ще се реализира в частично присъствена форма – 8 часа присъствени/в електронна среда и 8 часа неприсъствени за разработване на задания.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1778/11.08.2023

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: