Програма 67

НАЙ-НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – предучилищно образование, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, ръководители направление ИКТ, ресурсни учители, логопеди, рехабилитатори

Предмет/клас (етап):

всички училищни етапи

Обучители:

Валентина Кадева, Ирена Трасиева, Петинка Цанкова

2 Квалификационни кредита

32 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители, които имат основни компютърни умения и имат желание да се научат да създават съвременно електронно учебно съдържание, съобразено с нормативните изисквания и стандарти.
Теоретичната част (40%) е ориентирана към запознаване с основните типове съвременни електронни учебни материали и електронни учебни дейности.
Практическата част обхваща 60% и е свързана с популяризиране на иновативни технологични умения и практики за създаване и използване на съвременно електронно учебно съдържание. Практическата част включва уъркшоп, в който обучаваните учители създават електронни ресурси и уроци по предварително изработени шаблони.
Програмата цели професионално усъвършенстване на учителите и придобиване от тях на трайни компетентности за успешно прилагане на съвременните изисквания към образователния процес.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.