Програма 33

НАЙ-НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители от всички училищни етапи, учители – предучилищно образование, учители - целодневна организация, ръководители направление ИКТ, ресурсни учители, логопеди, педагогически съветници, психолози, рехабилитатори, възпитатели в общежитие

Предмет/клас (етап):

всички етапи и класове

Обучители:

Александрина Беровска, Валентина Кадева, Ирена Трасиева, Петинка Цанкова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители, които имат основни компютърни умения и имат желание да използват съвременно електронно учебно съдържание, съобразено с нормативните изисквания и стандарти. Теоретичната част (40%) е ориентирана към запознаване с основните типове съвременни електронни учебни материали и електронни учебни дейности. Практическата част обхваща 60% и е свързана с популяризиране на иновативни технологични практики за използване на съвременно електронно учебно съдържание. Практическата част включва запознаване на обучаваните учители с електронната платформа e-prosveta.bg и с всички нейни компоненти. Програмата цели професионално усъвършенстване на учителите и придобиване от тях на трайни компетентности за успешно прилагане на съвременните изисквания към образователния процес.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: