Програма 30

ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗАД ГРАНИЦА

Програмата е насочена към:

учители по български език и литература в 1. – 7. клас

Предмет/клас (етап):

1. - 7. клас, български език и литература

Обучители:

гл. ас. д-р Фани Бойкова, проф. дпн Румяна Танкова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Теоретичните основи на програмата са свързани с особеностите при овладяването на българския език в условията на доминиращ официален език на съответната държава. Разкрива се същността на билингвизма, определят се неговите видове, представят се критериите за определяне на индивидуалните езикови и литературни компетентности на обучаваните ученици. Практическата част е ориентирана към съставяне на дидактически технологии за овладяване на граматически правилна българска реч в условия на билингвизъм. В основата й е създаването на ресурси, необходими за всекидневната работа на учителите.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: