Програма 71

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ ДЕЦА С ДРУГ СЕМЕЕН ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата е насочена към:

директори на детски градини, зам.-директори на детски градини, учители – предучилищно образование, ресурсни учители, логопеди, рехабилитатори

Предмет/клас (етап):

предучилищно образование

Обучители:

доц. д-р Евгения Тополска

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна възраст с друг семеен език, различен от българския. Теоретичната част (40%) представя концептуална рамка на обучението по български език при деца с друг семеен език. Тя включва анализ на нормативни документи, специфика на езиковата компетентност в предучилищна възраст, подходи в езиковото обучение при деца с друг семеен език. Практическата част обхваща 60% и е насочена към обогатяване и усъвършенстване на педагогическата компетентност на учителя относно: установяване на входно и изходно ниво на владеене на български език и организация на езиковото обучение съобразно индивидуалните образователни потребности на децата. Програмата се реализира под формата на тренинг, чрез който обучаваните да повишат своята педагогическа, социална и гражданска компетентност.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-238/25.01.2021 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Опишете форма на педагогическо взаимодействие (основна или допълнителна) по български език и литература. Предоставямe Ви образец, който може да ползвате при разработването на домашната работа. Изтеглете образеца  ОТТУК.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 11.04.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.