Програма 70

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ С 5 – 7-ГОДИШНИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата е насочена към:

директори на детски градини, зам.-директори на детски градини, учители – предучилищно образование, педагогически съветници, психолози

Предмет/клас (етап):

предучилищно образование

Обучители:

Маргарита Врачовска

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна възраст. В теоретичната част (30%) се дава базисна информация за същността на социално-психологическия тренинг и принципите на неговата организация и провеждане; възрастова характеристика на развитието на 5 – 7-годишните деца; социално-психологическият тренинг в рамката на нормативната уредба. Практическата част обхваща 70% – проиграване, съпреживяване и обсъждане на различни дейности от тренинг ситуации, приложими в трета и четвърта възрастова група в детската градина. Примерни теми са: „Кой съм аз“; „Права, правила, отговорности“; „Ефективно общуване“; „Докосване с обич“; „Емоционална интелигентност“; Ние си приличаме“, „Ние сме различни“, и/или други подобни.
Отваря се пространство за споделяне на идеи за работа с родителите в тази насока.
Програмата се реализира под формата на тренинг, чрез който участниците ще повишат своите социални, граждански и педагогически компетентности.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-238/25.01.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.