Програма 2

ОВЛАДЯВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ В ТОЗИ ПРОЦЕС

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

1. - 4. клас, математика

Обучители:

гл. ас. Юлияна Гарчева, Дора Маринкева, проф. д-р Ангелина Манова, Севделина Белобрадова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към усъвършенстване на уменията на началния учител за провеждане на успешно обучение на учениците с цел овладяване на ключови математически компетентности, свързани с изчислителните умения, с работата с текстови задачи и с елементи от геометрията. По този начин се обхващат всички аспекти на учебното съдържание по математика, включени в новите програми за началния етап на основната образователна степен.

При разработването на програмата е направена класификация на математическите компетентности и въз основа на нея са откроени основни дейности в работата на учителя за всеки един от аспектите на учебното съдържание. Предвижда се да се работи с конкретни примери, които учителят да може да мултиплицира и да използва в практиката си. По този начин, от една страна, ще се съдейства за повишаване на педагогическата му подготовка, а от друга страна, ще се окаже положително влияние върху резултатите на учениците. Оценяването на резултатите ще става по предварително зададени критерии, свързани с поставените методически задачи за самостоятелна работа. По време на обучението учителите ще разработят различни видове продукти, които да приложат към професионалното си портфолио.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1388/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: