Програма 88

ПЪСТЪР СВЯТ – КАК ДА ПОДКРЕПЯМЕ ДЕТЕТО В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

Програмата е насочена към:

възпитатели, директори, рехабилитатори на слуха и говора, треньори по вид спорт, учители, хореографи, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, педагогически съветници, психолози

Предмет/клас (етап):

всички етапи

Обучители:

Мариана Банчева, Мариана Дафчева

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

 

Обучението се реализира в партньорство между Издателство „Просвета“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Програмата е базирана на идеите и подходите към многообразието и към качеството на ранното учене и грижа на Международната асоциация „Стъпка по стъпка” (МАСС), въз основа на над 25 години опит и експертиза в страните региона на Европа и Централна Азия. Фондация „Тръст за социална алтернатива” е единствената лицензирана организация, която разпространява обучителните материали на МАСС за България.

Програмата съдейства на учителите да открият как могат да помагат на децата и учениците да изграждат споделено разбиране за себе си и другите, за многообразието в света и за начините, които ние сме едновременно уникални и свързани.
Програмата разглежда естественото нарастване на многообразието в света като възможност за изследване и учене, за опознаване на непознатото и намаляване на страховете, тъй като сегашните деца ще растат и ще се осъществяват като възрастни в разнообразен във всякакво отношение свят.
Програмата дава възможност на обучаваните да се впуснат в, макар и кратко, пътуване за търсене и изследване на граници – на своя личен свят, на връзката между личното и чуждото, на границите между различните общности, към които принадлежим, на границите между моралните принципи. Изследването на границите, идеята, че зад тези граници няма врагове, а предизвикателства и потребност от избор при прекрачването им, са водещите в процеса на социалното учене.
Интеркултурното образование е част от съвременната представа за гражданските компетентности – то предпоставя и насочва към разнообразието и единството на личните светове на всеки – възрастните и децата, към богатството и неповторимостта на преживяванията им, към идентичността, а следователно дава и възможности за оценяване на разнообразието и единството на културите, към които те принадлежат.
Това е много важно условие за изграждане на увереност и повишаване на успеха в детски градини и училища с мултикултурна среда и не само.

Програмата е одобрена със Заповед № 09-322/08.02.2024 г.

задачи за изпълнение

 

Учител:

ДГ/Училище:

Населено място:

Възрастова група:

 

Като ползвате предоставените материали, отговорете на следните въпроси:

  1. Посочете 2 важни неща, които сте научили от обучението.
  2. Опишете накратко каква педагогическа ситуация (урок) бихте разработили за прилагане в детската градина или училището за утвърждаване на идентичността и многообразието отвъд традиционните практики, които имате. Посочете основни цели и дейности, които ще направите с децата/учениците.
  3. Кои са предизвикателствата, свързани с интегрирането на разглежданите по време на обучението теми в ежедневните практики на ДГ и какви са вашите идеи за преодоляването им?

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 02.05.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.