Програма 6

ПЛАНИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ УРОК ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, специалисти по методика на чуждоезиковото обучение, инспектори в РУО

Предмет/клас (етап):

1. - 4. клас, 5. - 7. клас, чужди езици

Обучители:

Анна Деянова-Атанасова, ас. Елка Ставрева, Ваня Пенева, Десислава Петкова, доц. д-р Антония Радкова, доц. д-р Данаил Данов, Яна Спасова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Курсът подпомага учителите по чужд език по-добре да планират учебния процес с активното използване на съвременните обучителни платформи, като при  въвеждането на задължителния материал използват дейности и критерии, съобразени както с изискванията за съответното ниво, така и с индивидуалните особености на обучаемите. Курсът се състои от два основни модула – теоретичен-интерактивен и практико-приложен, всеки от които съдържа няколко подтеми:

● Първи модул:

– Урочно планиране;
– Анализ на очакванията и интересите;
– Презентация върху таксономията на Блум (за обучителните цели), концепцията на Гибс и Бауд (за методи и средства за постигане, и критерии за оценяване на резултатите), цикъл на Колб за усвояване чрез опита и цикъл на преподаване;
– Изпълнение на практически задачи;
– Дискусия и обратна връзка.

● Втори модул:

– Качествен анализ на обучението по чужд език при използване на съвременните обучителни платформи;
– Тестване на наученото;
– Оптимизация на чуждоезиковото преподаване;
– Анализ на съвременните обучителни платформи;
– Подготовка и представяне на модули групова задача;
– Разбор на курса.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1383/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: