Програма 55

ПОРТФОЛИО НА ДЕТЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – предучилищно образование, ресурсни учители, логопеди, педагогически съветници, психолози, рехабилитатори

Предмет/клас (етап):

предучилищно образование

Обучители:

Александрина Колева, Радка Иванова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към педагогическите специалисти, работещи с деца в предучилищна възраст в детската градина и училището. Теоретичната част (40%) е ориентирана към използването на специфичната информационна технология (детско портфолио) за придобиване и развиване на професионалните им компетентности в съответствие с актуалната законова рамка. Практическата част обхваща 60% и е насочена към обогатяване и усъвършенстване на педагогическата, социалната и гражданската компетентност на учителя. Тя включва тренинг, чрез който обучаваните създават материали за подобряване на ефективността на педагогическото взаимодействие и за разширяване на аспектите на комуникационния процес с други педагогически специалисти и със семейството в полза на развитието на детската личност.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: