Програма 54

ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ (1. – 4. КЛАС)

Програмата е насочена към:

зам.-директори, учители – начален етап, педагогически съветници, психолози

Предмет/клас (етап):

начален етап

Обучители:

Валентина Кадева, Ели Пещерска, Ирена Трасиева

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Портфолиото е съвременна форма на оценяване. Включването на ученическото портфолио в учебно-възпитателната работа помага за мотивацията на ученика, поощрява активността му, разширява възможностите за обучение и самообучение, формира умения за учене и поставяне на цели, за планиране на собствената дейност. Портфолиото е динамично оценяващо средство, което изисква системно планиране, допълване и разширяване. Програмата е насочена към началните учители, заместник-директори, педагогически съветници и психолози. Реализира се в две части – теоретична и практическа. В двете части ще се акцентира последователно върху следните теми:

  • Същност и значение на портфолиото на ученика;
  • Видове и модели на ученическо портфолио;
  • Критерии за структуриране на ученическо портфолио;
  • Представяне на вариант на портфолио на ученик от начална училищна възраст.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1736/27.06.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.