Програма 7

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В УРОКА ПО МУЗИКА – ФАКТОР ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

1. - 4. клас, 5. - 7. клас, музика

Обучители:

Вяра Сотирова, Галунка Калоферова, доц. д-р Росица Драганова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по музика в 1. – 4. и 5. – 7. клас. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по музика – новия стандарт за учебно съдържание, новите учебни програми, новата наредба за оценяване, нови стратегии, и прилагане на иновантни и модерни практики, пряко свързани с работата на учителя, доказали своята ефективност в образователния процес. Избраните подходи са ориентирани към поставяне на ученика в активна позиция в процеса на обучение, провокиране на творческа креативност и естественото детско любопитство.

Практическата част обхваща 60% и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, практическата и комуникативната компетентност на учителя по музика, овладяване и използване на действени методи за успешно прилагане на новите учебни програми. Практическата част включва тренинг, чрез който обучаваните учители създават ресурси, необходими за всекидневната работа, и продукти, които да представят в професионалното си портфолио; намиране на функционално решение на въпроси от обучението по музика, свързани с подготовка, изнасяне на уроци, рефлексия върху тях и с оценяване на учебните резултати на учениците. Програмата цели да се работи и върху приемствеността между обучението в началния етап и пети клас.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1369/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: