Програма 39

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ УЧЕНЕ И ПРЕПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАТИКА

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап, информатика, прогимназиален етап

Обучители:

доц. д-р Николина Николова, доц. д-р Светла Бойчева, проф. д-р Елиза Стефанова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Теоретичната част е ориентирана към новата учебна програма на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците. Специален акцент представляват създаването на приложения с графичен потребителски интерфейс с език за обектно ориентирано програмиране Java в среда Eclipse и развиването на дигитални компетентности в областта програмиране. Практическата част, която включва и тренинг, е свързана с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: