Програма 73

ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА МЕТОДИКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – предучилищно образование, логопеди

Предмет/клас (етап):

предучилищно образование

Обучители:

Величка Иванова, гл. ас. д-р Пенка Вълчева, доц. д-р Евгения Тополска, Катя Вълева, Петинка Цанкова, Радка Иванова

3 Квалификационни кредита

48 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата


ВАЖНО!
Предстоящото обучение е насочено към участниците в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Участието на други учители също е възможно, но имайте предвид, че няма да можем да Ви издадем удостоверение с квалификационни кредити по обучителната програма.

Програмата е насочена към педагогически специалисти, работещи с деца от предучилищна възраст с друг семеен език, различен от българския. Теоретичната част (40%) представя концептуална рамка на обучението по български език при деца с друг семеен език. Тя включва представяне на стратегически и нормативни документи, специфика на езиковата компетентност в предучилищна възраст, подходи в езиковото обучение при деца с друг семеен език. Практическата част обхваща 60% и е насочена към обогатяване и усъвършенстване на педагогическата компетентност на учителя относно: практическото прилагане на Специализираната методика за допълнително обучение по български език за деца от предучилищна възраст, на Инструментариума за оценка на степента на владеене на български език, на Инструментариума за проследяване на напредъка на усвояването на езика от децата и организиране на езиковото обучение (хартиен и електронен вариант), съобразно индивидуалните образователни потребности на децата. Програмата се реализира под форма на тренинг, чрез който обучаваните да повишат своята педагогическа, социална и гражданска компетентности.

ВАЖНО! Отговорите на поставените от обучителите задачи изпращайте на имейл: metodika@prosveta.bg

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2558/11.03.2022 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: