Програма 37

РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

информационни технологии, прогимназиален етап

Обучители:

д-р Олег Константинов, Диана Петрова, доц. д-р Николина Николова, Клавдия Петрова, Мирослава Николова, Невена Чардакова, проф. д-р Елиза Стефанова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Теоретичната част е ориентирана към промяната в новите учебни програми на ниво съдържание, технологични средства, чрез които може да се улесни усвояването му, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците. Практическата част е свързана с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни. Тя включва обучение, при което учителите в екип подбират и създават собствени учебни ресурси, описват инструктаж за дейности и проследяване на напредъка. Важен аспект на практическата част е разработката и/или адаптирането на задания в контекста на семейната, училищната и обществената среда на учениците, така че в процеса на обучението си те да решават практически казуси с висока значимост за самия ученик и специфичното му обкръжение.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: