Програма 76

РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители, ръководители направление ИКТ

Предмет/клас (етап):

5. - 7. клас, информационни технологии, компютърно моделиране, прогимназиален етап

Обучители:

д-р Олег Константинов, Диана Петрова, доц. д-р Николина Николова, Клавдия Петрова, Мирослава Николова, Невена Чардакова, проф. д-р Елиза Стефанова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата представя новите изисквания на учебните програми по Компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ) за 5. – 7. клас, и как те кореспондират с Европейската референтна рамка на дигиталните компетентности. Разглеждат се възможностите за използване на технологични средства, чрез които да се улесни развиването на тези компетентности и усвояването на учебния материал.
Поставя се акцент върху възможностите на учителя да прилага иновативни методи за преподаване и учене, стратегии за оценяване на постиженията на учениците, с цел развиване на дигитално компетентни млади хора. Представя се полезен опит и идеи, свързани с разработването на задачи, даващи възможност за творческа изява на ученика.
Програмата е предназначена за учители, които ще преподават КМИТ в 5. – 7. клас. Теоретичната част е ориентирана към промяната в учебните програми на ниво съдържание, технологични средства, чрез които може да се улесни усвояването му, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците. Специално внимание се отделя на Европейската рамка за дигитални компетентности и по какъв начин тя кореспондира с обучението по КМИТ в 5. – 7. клас. Учебните дейности и методите за оценяване се разглеждат от гледна точка на развиване на дигитални компетентности.
Практическата част е свързана с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по КМИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни. Тя включва обучение, при което учителите в екип подбират и създават собствени учебни ресурси, описват инструктаж за дейности и проследяване на напредъка. Поставя се акцент върху разработката на задачи, даващи възможност за творческа изява и експлоатация на личните интереси на учениците за мотивация за високи постижения в обучението по информационни технологии. Друг аспект на практическата част е разработката и/или адаптирането на задания в контекста на семейната, училищната и обществената среда на учениците, така че в процеса на обучението си те да решават практически казуси с висока значимост за самия ученик и специфичното му обкръжение.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09 – 3804/8.08.2022 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.