Програма 45

РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ ЗАНИМАНИЯ, МЕТОДИ ОТ НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

Програмата е насочена към:

учители от всички училищни етапи

Предмет/клас (етап):

всички училищни етапи

Обучители:

Валентина Кадева, Дора Маринкева, Елена Лазарова, Ирена Трасиева, Нели Попова, Силвия Цветанска, Тина Велева-Иванова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Обществените и граждански компетентности придобиват все по-голямо значение в 21. век.
Програмата има за цел да подпомогне учители и педагогически съветници да организират занимания с ученици с цел подобряване на гражданските и обществените им компетeнтности. Тя е базирана на Учебник за учителя, създаден по програма Еразъм+ от международен екип. На участниците в обучението ще бъде предоставен достъп до 48 ресурса (тренинги) под формата на разработени учебни единици, които са разделени в 3 тематични области: Човешки права, Многообразие и Идентичност и активно гражданство. Всеки от 48-те тренинга се състои от детайлно ръководство (стъпка по стъпка) за учителя и придружаващи електронни ресурси. Обучението на учениците е интерактивно, като те са поставени в  активна позиция и стават съавтори на обучението чрез използване на различни неформални методи на обучение, като театър на потиснатите, симулации, водене на спор по формат „Оксфорд“, създаване на художествени продукти, интерактивни електронни викторини и игри.
Програмата има присъствена и дистанционна форма на обучение. Присъствената форма се състои от теоретическа част (20%), в рамките на която ще бъдат представени ресурсите, целите и начините за използването им, и практическа част (80%) – симулация на тренинги от трите тематични области.
По време на дистанционната форма обучаемите ще проведат занятия с учениците си и ще документират провеждането им с видео- и снимков материал.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-144/22.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: