Програма 42

СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В КОНТЕКСТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап, история и цивилизации

Обучители:

ас. Бистра Стоименова, доц. д-р Александър Николов, доц. д-р Михаил Груев, Мария Босева, проф. д-р Веселин Янчев

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата надгражда програмата за прогимназиален етап и е предназначена за учители по история и цивилизации в първи гимназиален етап (8. – 10. клас).
Теоретичната част (40%) анализира потенциала на новата законова база и учебна документация за използване на съвременни стратегии за учене и методи за активно обучение.
Практическата част (60%) включва:
1) присъствено обучение, в което учителите създават собствени продукти: печатни и електронни ресурси; сценарии за провеждане на класни и извънкласни форми на обучение, които може да реализират във всекидневната си преподавателска дейност, както и да приложат към професионалното си портфолио;
2) онлайн обучение, посветено на анализ и обобщаване на резултатите от обучението и оценяване на качествата на изработените по време на присъственото обучение продукти и ресурси, както и дискусия по практически въпроси, свързани с планирането и реализирането на уроци и учебни дейности, ориентирани към активно учене.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Задача за изпълнение
  • Съставете урок за преговор и обобщение по клас/тема по Ваш избор;
  • Направете урока с използване само на източници на историята;
  • Подберете различини по вид източници;
  • Използвайте многоперспективен подход при подбора на източниците!
  • Разработете подходящи въпроси/задачи към тези източници;
  • Напишете кратка методическа част с препоръки за работа с разработения от Вас урок.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 20.03.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.