Програма 40

СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, учители по биология и здравно образование, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие, 5. – 10. клас

Предмет/клас (етап):

биология и здравно образование, гимназиален етап, прогимназиален етап

Обучители:

доц. д-р Румен Бостанджиев

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата надгражда учебното съдържание по човекът и природата и по биология и здравно образование, като включва теми, които са от първостепенна важност за младите хора. Теоретичната част (50%) разширява познанията в областта на човешката сексуалност и интимните отношения и поставя акцент върху специфичните компетентности, необходими за изграждане на пълноценни и подкрепящи личностното развитие и здравето междуличностни отношения. Практическата част (50%) включва структурирани интерактивни задачи и ролеви игри, насочени към изграждане на конкретни комуникативни умения, ценности и нагласи, позволяващи на подрастващите да се справят успешно със сложните междуличностни ситуации на общуването между двата пола.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: