Програма 85

СПЕЦИФИКИ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА?

Програмата е насочена към:

учители по биология

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап

Обучители:

Донка Николова, доц. д-р Майя Маркова, доц. д-р Ценка Часовникарова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата представя иновативни подходи в обучението по биология и здравно образование в гимназиален етап. Целта ѝ е да усъвършенства педагогическите умения на учителите, свързани с преподаването на темите: равнища на организация на клетката; структура и процеси в многоклетъчния организъм; опазване на здравето и на околната среда.

Теоретичната част (50%) е ориентирана към запознаване с образователни практики, които включват интерактивен подход и акцентират върху приложимостта на знанията по биология и здравно образование в реални ситуации.

Практическата част (50%) е насочена към обогатяването на академичната, педагогическата и комуникативната компетентност на учителите по биология и здравно образование. Под формата на онлайн семинар се обсъждат функционални решения на казуси, свързани с планиране и реализиране на различни типове уроци. Включва тренинг за разработка на интерактивни упражнения, базирани на конструктивисткия и игровия подход, приложими за оценяване знанията и уменията на учениците, включително в онлайн среда.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1797/14.08.2023

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: