Програма 23

СПЕЦИФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, РЕФОРМИРАЩИ ОБРАЗОВАНИЕТО

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

математика, начален етап

Обучители:

Александра Николова, проф. д-р Владимира Ангелова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Обучителната програма представя основните понятия, на които се базират учебните програми: математическата грамотност и ключовите компетентности. Акцентът е върху новостите на учебните програми по математика за общообразователна подготовка и реализацията им в новите учебници, прилагане на иновационни технологии при овладяване на учебния материал. Разглежда се спецификата на обучението по математика по области на компетентности. Анализират се алтернативни модели и техники за изясняване на математическото съдържание. Моделите се илюстрират и имат практическа насоченост.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.