Програма 20

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В СВЕТЛИНАТА НА НОВОСТИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

учители – предучилищно образование

Предмет/клас (етап):

предучилищно образование

Обучители:

Александрина Беровска, доц. д-р Евгения Тополска, Маргарита Врачовска, Радка Иванова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новостите при осъществяване на педагогическото взаимодействие и организацията на дейностите в предучилищното образование – нов държавен образователен стандарт за предучилищно образование, наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, пряко свързани с работата на детския учител. Практическата част (60%), която включва и тренинг, е свързана с обогатяване и усъвършенстване на знанията, уменията и отношенията на учителя по ключови за него компетентности.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: