Програма 46

УЧИЛИЩЕ НА 21. ВЕК ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – предучилищно образование, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, ръководители направление ИКТ, педагогически съветници, психолози

Предмет/клас (етап):

учители – целодневна организация, психолози, зам.-директори, педагогически съветници, директори, ръководители направление ИКТ, учители – 1. – 12. клас, учители – предучилищно образование

Обучители:

Елена Лазарова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Чрез програмата ще се повиши информираността и ще се насърчат участниците да кандидатстват с проекти по двете ключови дейности на Еразъм+, които са особено подходящи за детските градини и училищата, а именно: ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ и ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ (Стратегически партньорства в областта на образованието). Участниците ще бъдат запознати с основните моменти от актуалното Ръководство за кандидатстване по програма Еразъм+, с видовете проекти, които се подкрепят, с критериите за участие, с процедурите за кандидатстване и с правилата за отпускане, разходване и отчитане на средства. Чрез разглеждане на примерни успешни проекти те ще бъдат обучени да подготвят свои проектни предложения, и ще получат практически насоки за реализиране на проектите след евентуалното им финансиране.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-208/02.02.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.