Програма 17

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

5. - 7. клас, 8. - 10. клас, математика

Обучители:

Илиана Цветкова, Пенка Нинкова, проф. д-р Кирил Банков

Гост-лектори:

Петинка Цанкова, Стефчо Наков

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата


С акцент върху 8. – 12. клас.

Програмата предлага обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми по математика в прогимназиалния и първия гимназиален етап. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по математика – нов стандарт за учебно съдържание, нова учебна програма, нова наредба за оценяване, нови стратегии, пряко свързани с работата на учителя, и е насочена към развиване на умения за преподаване на ключови компетентности, за познаване и прилагане на иновативни и изследователски подходи в образователния процес. Практическата част обхваща 60% и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя по математика. Практическата част включва тренинг, чрез който обучаваните учители създават ресурси, свързани с подготовка и изнасяне на уроци и с оценяване на учебните резултати на учениците.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1396/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Условие:
Съставете практическа ситуация и формулирайте към нея 3 математически задачи, които се решават с учебния материал от 8. – 12. клас.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 29.05.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.