Програма 13

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИТЕРАТУРА

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

5. - 7. клас, литература

Обучители:

проф. д-р Албена Хранова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми; работи за развиване на умения за преподаване на ключовите компетентности, както и за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес.
И теоретичната лекционна част, и практикумът (разбира се, с оглед на своите специфики) ще акцентират последователно върху следните тематични ядра:
• Съпоставка между старите и новите учебни програми по литература с оглед на литературните, социокултурните и комуникативните компетентности на учениците;
• Изтъкване на предимствата на новите учебни програми с оглед на задължителните текстове, новите понятия по теми и съотношенията между новите знания, упражненията и преговорните части;
• Новите програми като разширяване на възможността за прокарване на политиките на изискваното от програмите гражданско образование на учениците; рефренното изискване на програмите за съпоставка между посланията на изучавания текст със съвременния социален опит;
• Спецификата на литературното обучение и изискванията на новите програми за междупредметни връзки;
• Спецификата на литературното обучение и повишаване на функционалната и комуникативна грамотност на учениците.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.