Програма 50

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В 3. И 4. КЛАС

Програмата е насочена към:

учители – начален етап, учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

3. – 4. клас, компютърно моделиране

Обучители:

д-р Мая Kасева, доц. д-р Даниела Иванова Тупарова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по компютърно моделиране в 3. и 4. клас.
В програмата са включени основни теми, свързани с:
1) акценти и предизвикателства в учебните програми по компютърно моделиране за 3. и 4. клас – теми, понятия, дейности;
2) ключови компетентности на учениците, които трябва да бъдат формирани в обучението по КМ в 3. и 4. клас – представяне в учебните програми и възможности за реализация в учебния процес междупредметни връзки;
3) реализация на основни теми от учебното съдържание – дейности без компютър и работа в среда за програмиране на Skratch;
4) технологични средства за подпомагане на учебния процес, използване на електронен учебник, възможности за обратна връзка, самопроверка на учениците и самостоятелна работа; 5) Безопасни условия за работа в компютърната лаборатория, включително в интернет, развиване на творческите и социални умения на учениците, възможности за приобщаване на родителска и училищна общност.

Обучението ще се реализира в частично присъствена форма – 8 часа присъствени и 8 часа дистанционни под формата на уебинари и разработване на задания. Предвижда се работа по групи по време на практическите занятия и създаване на ресурсни материали.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.