Програма 68

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННО ИНТЕРАКТИВНО ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – предучилищно образование, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, ръководители направление ИКТ, ресурсни учители, логопеди, рехабилитатори

Предмет/клас (етап):

всички училищни етапи

Обучители:

Валентина Кадева, Ирена Трасиева, Петинка Цанкова

3 Квалификационни кредита

48 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители, които имат компютърни познания и имат желание да развият и усъвършенстват своите практически умения за създаване на съвременно електронно учебно съдържание, съобразено с нормативните изисквания и стандарти.
Теоретичната част (40%) е ориентирана към запознаване с начините и методите за създаване на шаблони за изработване на интерактивни електронни ресурси и образователни игри. Практическата част обхваща 60% и е свързана със създаването на интерактивни задачи и мултимедийни ресурси и интегрирането им във вид на електронно учебно съдържание. Практическата част включва уъркшоп, в който обучаваните учители създават шаблони за електронни ресурси, интерактивни задачи, мултимедийни ресурси и образователни игри.
Програмата акцентира върху практическата насоченост при създаването и използването на съвременно електронно учебно съдържание и цели развиването и усъвършенстването на трайни практически умения у учителите при усвояването на съвременните компютърни технологии и прилагането им в образователния процес.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.