Програма 26

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 3. – 4. КЛАС ЗА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪРХУ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

начален етап, човекът и обществото

Обучители:

Мариана Султанова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата цели да запознае учителите със същността на функционалната грамотност и международния опит в оценяването й чрез резултати от изследванията на PIRLS и TIMSS като се акцентира върху оценяването на умения за четене с разбиране на географски текстове и интерпретиране на географската информация в тях на познавателно равнище знания, разбиране и приложение . Практическата част включва тренинги, които илюстрират и обогатяват теорията. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за избор на подходящи текстове за оценяване на функционалната грамотност; изготвяне на скала за оценяване на индивидуалния напредък на ученика. Това ключово умение се конкретизира чрез учебното съдържание по география на България, включено в учебните програми за 3. и 4. клас.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.