Програма 49

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

зам.-директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, учители - целодневна организация, ръководители направление ИКТ

Предмет/клас (етап):

1. - 4. клас, компютърно моделиране

Обучители:

Антоанета Миланова, Величка Дафчева, Вера Георгиева, Невена Чардакова

Гост-лектори:

д-р Мая Kасева, доц. д-р Даниела Иванова Тупарова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е ориентирана към учители, които ще преподават новата учебна дисциплина в начален етап „Компютърно моделиране”. Квалификационният курс е разделен на две части – теоретическа (40%) и практическа (60%). Теоретическата част е лекционна и се провежда под формата на уебинар. Педагогическите специалисти ще се запознаят с нормативната рамка на новия учебен предмет в 3. и 4. клас и теоретико-методическите аспекти в преподаването му – ефективни стратегии, подходи, методи, форми и средства. Практическата част се провежда под формата на практикум. Чрез него педагоческите специалисти ще имат възможността да изградят умения за работа в дигигална среда за управление на учебния процес, среда за блоково програмиране и програмируеми устройства. Учителите ще се запознаят и ще работят с подходящ за българските условия хардуер и софтуер. Те ще симулират учебни ситуации и създават дигитални ресурси, необходими за всекидневната им работа.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

 

Заданието е по избор от вариант 1 или вариант 2.

Вариант 1. Създаване на ресурс в Скрач и методически насоки за използването му в урок по избор от учебниците за 3. и 4. клас.

Методическите насоки се представят в doc или docx файл. Създаденият ресурс се предоставя като sb3 (sb2) файл. Двата файла се архивират в zip или rar архивен файл. Архивният файл се качва в заданието.

или

Вариант 2. Разработка на урок по компютърно моделиране

Разработката на урока се представя в doc или docx формат. В случай, че има използвани допълнителни ресурси, те се архивират заедно с разработката на урока в zip или rar архив и архивираният файл се качва в заданието.

 

Забележка. И за двете задания в текстовата част може да се посочи и директна връзка към ресурсите в scratch.mit.edu, но понякога връзката е некоректно споделена или не се откриват ресурсите на сървъра.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 09.05.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.