Програма 18

НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И КОНТРОЛЪТ И ОЦЕНЯВАНЕТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

5. - 7. клас, 8. - 10. клас, география и икономика

Обучители:

доц. д-р Петя Събева, проф. д.н. Стела Дерменджиева

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана основно към актуалността на проблематиката за важното значение и постоянното прилагане на контрола в съвременния учебен процес по география и икономика и пряко свързаните с него оценяване и оценка в контекста на нов стандарт за учебно съдържание, нова учебна програма, нова наредба за оценяване, нови стратегии. Акцентът е върху възможностите за прилагането на съвременни методи, които позволяват да се разнообразят начините за контрол, да се диагностицира и оцени както степента и качеството на знанията и уменията на учениците, така и способността за тяхното творческо прилагане в различни учебни ситуации.

Практическата част обхваща 60% от обучението и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата и административната компетентност на учителя по география и икономика за анализ на променливите и прилагането на различни видове контрол в отделните класове. Реализира се чрез тренинг в онлайн семинар, по време на който обучаваните учители изготвят банка от тестови задачи за отделните класове; анализират системата от теми за контрол по новата учебна документация и добри тестови практики; оценяват отделните видове тестови задачи – с открит и закрит отговор, и на писмената разработка; предлагат варианти за оптимизиране на системата за контрол, разработват методически варианти на занятия за контрол.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1392/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

1 задача: УСЛОВИЕ: Да се съставят по два тестови варианта за 5 или 6 клас по новите учебни програми за тема или раздел от учебното съдържание за избрания клас по география и икономика. Брой на условията за тестови вариант: от 15 до 20. Да се приложи и скала за оценка.
2 задача: УСЛОВИЕ: Подгответе опис на учебно-методически ресурси от електронните учебници по география и икономика за 5 и 6 клас с авторски колектив С.Дерменджиева, П. Стоянов, П.Събева, Н.Николова, Ц.Пейкова, които може да се използват за съставянето на задачи за проверка и оценка на резултатите от обучението по география и икономика за 5 или 6 клас.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 22.02.2023 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.