Програма 15

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

информационни технологии, прогимназиален етап

Обучители:

доц. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Георги Тупаров, доц. д-р Даниела Тупарова, Катерина Марчева, Клавдия Петрова, Невена Чардакова

Гост-лектори:

д-р Олег Константинов и Диана Петрова (обучители по програма 37)

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по ИТ в прогимназиален етап. Основните теми са свързани с:
1. Новите учебни програми по ИТ за 5., 6. и 7. клас: акценти, теми, понятия, дейности;
2. Ключови компетентности на учениците в резултат от обучението по ИТ в прогимназиален етап – представяне в учебните програми и възможности за реализация в учебния процес. Създаване на интегриран документ;
3. Етично използване на информация от интернет и други източници и зачитане на авторските права. Пропедевтика на работата върху интегриран проект. Използване на междупредметни връзки и работа в екип;
4. Подходи за проверката и оценката на знания, умения и компетентности на учениците в обучението по ИТ в прогимназиален етап. Усъвършенстване на системата за проверка и оценка на знанията. Ролята на ученическото портфолио в системата за оценяване. Представяне на системата за оценяване на ученици и родители;
5. Технологични средства за подпомагане на учебния процес. Използване на електронен учебник. Възможности за обратна връзка и самопроверка на учениците;
6. Изграждане на безопасни умения за работа с ИТ, включително в интернет. Акцент за безопасността при използването на услуги за разговори в реално време. Развиване на критично мислене и социални умения у учениците. Предвижда се работа по групи по време на практическите занятия и създаване на ресурсни материали.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

УСЛОВИЕ: Представете разработка по една от темите:
  • Междупредметни връзки в обучението по КМИТ
  • Проверка и оценка знанията/уменията на учениците по КМИТ
  • Споделяне на опит за формиране на една от ключовите компетентности чрез обучението по КМИТ
  • Проблемна ситуация за въвеждане на ново учебно съдържание по КМИТ – формулировка и примерно решение
Разработката може да бъде презентация или текстов документ.  
  • Архив с използваните по време на първата част на обучението ресурси може да свалите от тук: https://tinyurl.com/4us4zjjb
  • Архив с използваните по време на втората част на обучението ресурси може да свалите от тук: https://tinyurl.com/ycxc2hkm

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 26.03.2022 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: