Програма 24

ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 3. – 4. КЛАС ЗА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪРХУ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

начален етап, човекът и обществото

Обучители:

д-р Екатерина Михайлова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата включва теоретична част, която цели да запознае учителите със същността на функционалната грамотност и международния опит в оценяването им – резултати от изследванията на PIRLS и TIMSS. Практическата част включва тренинги, които илюстрират и обогатяват теорията. Тренингите са ориентирани към придобиване на умения за избор на подходящи текстове за проверка на функционалната грамотност и нейното оценяване; изготвяне на скала за оценяване на индивидуалния напредък на ученика. Това ключово умение се конкретизира чрез учебното съдържание по история на България, включено в учебните програми за 3. и 4. клас.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

УСЛОВИЕ: Представете изготвен от Вас работен лист за четене с разбиране, чиято тематика е свързана с изученото по учебния предмет Човекът и обществото.
  • Определете групата от ученици, за която ще е предназначен. Отбележете я на работния лист.
  • Може да избирате между: исторически личности/събития, известни български творци/учени или културни паметници. Те могат да бъдат свързани и с историята на селището, в което живеете.
  • Работният лист трябва да съдържа 3 – 4 задачи с избираем и затворен отговор, 3 задачи със свободен отговор, като последната от тях трябва да изисква от ученика лично мнение, оценка. След всяка задача запишете и вероятните отговори на учениците.
Колеги от едно училище могат да работят и в екип, като разработят общ проект, който да изпратят всеки от свое име.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 20.03.2022 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: